T +31 (0)341 798 292 Ma-Vrij 9:00-17:00

Algemene Voorwaarden

Lees deze algemene voorwaarden van Ombouwkliko.nl goed voordat u bestelt. Hebt u een vraag hierover, neemt u dan contact op met ons! Goed voor u om te weten: we hebben deze algemene voorwaarden opgesteld conform de wet op Kopen of afstand.

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJKHEID

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de “verkoper”: ombouwkliko.nl, statutair gevestigd te Harderwijk aan het adres Plataanlaan 11 (verkoper handelt via de website www.ombouwkliko.nl).

2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de “koper”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van de verkoper het aangeboden product koopt. Voor zover de koper de natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt deze aangeduid als “consument”.

3. De koper zal zich ter zake van de koop nimmer kunnen beroepen op de omstandigheid dat hij namens een derde handelde, tenzij hij zulks schriftelijk aan de verkoper ter kennis heeft gebracht en de verkoper alsdan onder die voorwaarde de koop schriftelijk heeft aanvaard.

4. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen van de verkoper zijn deze voorwaarden van toepassing.

5. De koper kan geen beroep doen op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of op eigen voorwaarden of bedingen. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van ieder ander dan verkoper is hierbij uitgesloten, tenzij die bedingen of voorwaarden schriftelijk door de verkoper zijn aanvaard.

6. De koper die met toepasselijkheid van deze voorwaarden een overeenkomst met verkoper heeft gesloten, wordt geacht met de toepasselijkheid van die voorwaarden ook voor latere overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

8. Van toepassing zijn steeds de meest recente algemene voorwaarden van verkoper.

Artikel 2: DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de koper van het aanbod én het accepteren van deze algemene voorwaarden én het voldoen van een vooruitbetaling van 50% (voor zover door verkoper met koper via www.ombouwkliko.nl omvangrijker vooruitbetaling is overeengekomen) én het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden, dit alles met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel.

2. De verkoper bevestigt langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard.

3. De verkoper kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de verkoper op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Artikel 3: HET AANBOD

1. De verkoper maakt de koper kenbaar indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt.

2. Het aanbod bevat een omschrijving van de belangrijkste kenmerken van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de verkoper niet.

Artikel 4: DE PRIJS

1. Alle prijzen van aangeboden producten of diensten zijn prijzen inclusief BTW.

2. De prijzen van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

Artikel 5: DE BETALING

1. De door de koper verschuldigde bedragen dienen, tenzij vooruitbetaling is overeengekomen, te worden voldaan binnen 14 dagen na bezorging van het product.

2. Indien sprake is van wanbetaling door de koper kan de verkoper, tenzij dat wettelijk beperkt is, (buitengerechtelijke) kosten bij de koper in rekening brengen.

3. Eventuele onjuistheden in de verstrekte of vermelde betaalgegevens dienen onmiddellijk door de koper aan de verkoper te worden medegedeeld.

4. Indien de vooruitbetaling van 50% (of: het contractueel overeengekomen hogere vooruitbetalingspercentage) niet wordt verricht, kan de koper geen enkel recht doen gelden aangaande de levering van het betreffende product.

Artikel 6: OPZEGGING/ANNULERING VERKOPER

1. Onverminderd het recht van artikel 5 lid 4 heeft de verkoper het recht, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst op te zeggen wanneer de koper in staat van faillissement verkeert, of door hem surseance is aangevraagd, of wanneer hij opeisbare schulden onbetaald laat, of gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar een plaats buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van de verkoper zekerheid te hebben gesteld voor de koopsom, of indien hij middels beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de verkoper een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van de koopsom.

Artikel 7: ONTBINDING NA LEVERING PRODUCTEN

1. De consument heeft bij de aankoop van producten gedurende 14 dagen na ontvangst van het product het recht de overeenkomst te ontbinden.

2. Ontbinding is niet mogelijk indien de producten persoonlijk van aard zijn of tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.

3. Indien de consument van voornoemd recht gebruik wil maken dient deze het product (zoveel als voor beoordeling mogelijk is) in het verpakkingsmateriaal te houden. De consument dient zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. De consument zal het product met alle geleverde toebehoren en, voor zover mogelijk, in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, volgens de eventueel door de verkoper gegeven  instructies.

Artikel 8: KOSTEN BIJ ONTBINDING DOOR CONSUMENT

1. Voor zover de consument gebruik maakt van het recht uit artikel 6, komen de rechtstreekse kosten van terugzending voor diens rekening.

2. Indien de consument reeds een bedrag betaald heeft, zal de verkoper dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen na de ontbinding terugbetalen. Deze verplichting bestaat niet of gedeeltelijk indien het product door de koper niet of beschadigd wordt geretourneerd.

Artikel 9: LEVERING

1. Indien levering van een product onmogelijk blijkt te zijn, zal de verkoper zich inspannen om een vervangend vergelijkbaar artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de aflevering zal worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders is afgesproken, berust het risico van vermissing en/of beschadiging van producten tot het moment van bezorging aan de koper bij de verkoper. Met het tekenen voor ontvangst bevestigt de koper c.q. wordt namens de koper bevestigd dat het product volledig en onbeschadigd is ontvangen.

3. Het adres dat de koper aan de verkoper heeft medegedeeld, geldt als plaats van levering, tenzij door de koper schriftelijk anders is meegedeeld.

4. De verkoper zal zich inspannen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uit te voeren, tenzij tussen partijen een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien sprake is van vertraging bij de bezorging, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. In een dergelijk geval heeft een consument het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Artikel 10: GARANTIE

1. Voor de geleverde zaken gelden enkel de eventueel door de fabrikant gestelde garantiebepalingen. Verkoper verstrekt zelf geen garantie op het bestelde product, tenzij het product door Verkoper is gefabriceerd.

2. Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tekortkomingen in de nakoming van de garantieverplichtingen door de fabrikant.

3. Alle garantieaanspraken zullen hoe dan ook vervallen, indien wederpartij zelf wijziging(en) of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en), danwel dit onoordeelkundig behandeld/gebruikt (bijvoorbeeld door (in zijn geheel) verplaatsen, een niet waterpas ondergrond of er zware goederen opzetten) of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming, een en ander ter beoordeling van verkoper en/of de fabrikant. Verval van garantieaanspraken geldt tevens indien wederpartij enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze voorwaarden op haar rustende verplichting niet nakomt.

4. Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de koper en de verkoper schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan genoemde garantie en/of een gebrek vertonen binnen drie maanden na aflevering is Verkoper verplicht binnen afzienbare tijd nadat de koper hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. Verkoper kan ervoor kiezen de goederen te herstellen of te vervangen.

6. Goederen moeten voor herstel bij Verkoper afgeleverd worden. Indien dit voor koper niet mogelijk is, zal Verkoper een passende vergoeding voor de gemaakte reiskosten in rekening brengen.

Artikel 11: RECLAME

1. Onverminderd het recht van de consument van artikel 6, dient de koper een reclame met betrekking tot het door de verkoper geleverde product binnen zeven dagen na het moment van leveren schriftelijk aan de verkoper mede te delen.

2. Indien de koper aantoont dat hij een gebrek redelijkerwijze niet eerder kon of had hoeven ontdekken, dient de koper binnen zeven dagen na de ontdekking van het gebrek, een reclame schriftelijk aan de verkoper mede te delen.

3. Na het verstrijken van de in het eerste en tweede lid genoemde termijnen vervalt het recht van reclame.

Artikel 12: OVERMACHT

1. Indien de verkoper zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt: oorlog en oorlogsgevaar, mobilisatie, burgeroorlog, oproer, molest, diefstal, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, waterschade, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, verbeurdverklaring en andere overheidsmaatregelen, werkstaking, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, stremming van vervoer, defecten aan machinerieën, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van de verkoper als bij ingeschakelde derden, worden die verplichtingen opgeschort totdat de verkoper redelijkerwijs in staat kan worden geacht deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Indien op grond van overheidswege gestelde voorschriften of uit veiligheidsoverwegingen van de verkoper door enige omstandigheid niet kan worden gevergd dat hij de opdracht (verder) uitvoert, heeft de verkoper het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is verkoper gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13: AANSPRAKELIJKHEID

1. Voor alle directe en indirecte schade van de koper, op enigerlei wijze verband houdend met het installeren of het onoordeelkundig gebruik van de ombouw is de aansprakelijkheid van de verkoper uitgesloten.

2. Indien aantoonbaar sprake is van toerekenbare tekortkoming van verkoper die hem valt te verwijten, dan is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid – die uitsluitend wordt aanvaard voor directe schade – beperkt tot hetzij gratis herlevering van de gebrekkig gebleken zaken, hetzij tot het retourneren van de koopsom van de geleverde zaken of diensten waarop de reclame betrekking heeft.

Artikel 14: KLACHTENREGELING

1. Indien sprake is van een klacht kan deze gezonden worden naar het adres genoemd onder artikel 1 lid 1 van deze algemene voorwaarden. Voor een persoonlijke klachtbehandeling aan voornoemd adres wordt verzocht vooraf contacteren met www.ombouwkliko.nl.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de verkoper.

3. De verkoper zal zich inspannen ingediende klachten zo spoedig mogelijk, maar in zoveel mogelijk binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, behandelen en beantwoorden. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de verkoper geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15:  GARANTIEBEPALING OMBOUWKLIKO PRODUCTEN

1. Op producten die door Ombouwkliko zijn vervaardigd geldt 1 jaar beperkte garantie. Uw Ombouwkliko product is vervaardigd uit hoogwaardige materialen, onder controle en toezicht. Mocht zich een probleem voordoen met het product, kunt u uw claim naar Ombouwkliko sturen via onze website (www.ombouwkliko.nl) of per telefoon.

2. Deze garantie dekt het product voor gebreken in de productie of materialen voor een periode van 1 jaar vanaf de datum van de oorspronkelijke aankoop. (De term “gebreken” wordt gedefinieerd als onvolkomenheden die het gebruik van het product schaden). Deze garantie geldt niet voor defecten die het gevolg zijn van normale slijtage, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schuren, krassen of breuken ontstaan tijdens het gebruik, verkleuring of vervaging van de kleuren, roest, onredelijk gebruik, misbruik, nalatigheid, wijzigingen, verven, vervoeren of verplaatsen van het product, het krom trekken of werken van het hout, “natuurlijke calamiteiten”, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, hagel, elke vorm van storm, overstroming en brand, en gevolg- of incidentele schade. Bij assemblage en behandeling niet in overeenstemming met de aanbevelingen, richtlijnen en beperkingen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing van het product, en gebruik voor commerciële of publieke toepassingen, vervalt deze garantie. Ombouwkliko is niet verantwoordelijk voor enige schade opgelopen door derden of schade aan of verlies van objecten binnen of in de buurt van het product. Door het indienen van het aankoopbewijs en het bewijs van het geclaimde gebrek aan het product, en onder voorbehoud van een tijdige rapportage van de gebreken, zal Ombouwkliko, naar eigen goeddunken, defecte onderdelen van het product vervangen of repareren of een pro rata deel van de koopprijs terugbetalen van op basis van een lineair afgeschreven bedrag over de duur van de garantie.

Artikel 16: TOEPASSELIJK RECHT

1. Op alle overeenkomsten en aanbiedingen waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen over aanbiedingen en (de uitvoering van) overeenkomsten kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.